2 ژانويه 2011 ... ... ۳- سروش با‍‍ژ ۴- هوشبام(نمازسحرگاه) ۵- نیایش‌ها شامل خورشید نیایش، مهر .... آرزو دارم دست کم یکبار در هر یک از مراسم مذهبی بهدینان شرکت کنم.