چاپ و انتشار: شرکت امیران سازه پارسیان. آدرس: تهران ...... رشته كوه بینالود در غرب و جنوب غربي این شهر سربرآورده است. آب و هواي مشهد .... چوبین بوده که در. فاصله 3 ...