17 سپتامبر 2016 ... معینی تاکید کرد: متوجه شدیم که شرکت راهسر ایران به عنوان پیمانکار، قراردادی را با شرکت تامین مسکن فرهنگیان برای ساخت این پروژه بسته است ...