8 دسامبر 2015 ... روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. با ثبت این مســتند ... آگهی تغییرات شرکت آب معدنی آمولو. سهامی خاص به شماره ...