18 ا کتبر 2016 ... #### ریال6- مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه:طبق اساســنامه فعالیت می نمایند. )دویســت و .... آگهی تغییرات شرکت آب معدنی آمولو سهامی خاص.