مدیر بازرگانی شرکت گاز کاربراتور پارت. - مدیر امور مالی شرکت آب معدنی آمولو. - مدیر و معاون مالی شرکت سیمانی ایران پرسیت. - معاون مالی شرکت محصولات سیمانی ...