تامین سرمایه نوین، شرکت سرمایه‌گزاری · بنیاد کهریزک کانادا · فیتکو، شرکت مهندسی فکور بین‌الملل تهران ... آمولو، آب معدنی ...