8, 27, بلوار کشاورز, تهران, 21, ####, بلوار کشاورز - روبروی بیمارستان پارس, مشاهده جزئیات. 9, 28, فلسطین شمالی, تهران, 21, ####, خ فلسطین شمالی ...