آخرین مدرک تحصیلی: دکتری گرایش تحصیلی: مهندسی هسته ای (کاربرد پرتوها) دانشگاه محل فارغ التحصیلی: شهید بهشتی تهران رتبه دانشگاهی: استادیار زمینه ها و  ...