نفر اعم از بنّا، ســنگ تراش، پرچين کار، منبــت کار، نقاش، حکاك،. بيل دار، و عمله از دارالخافه و ..... Golotia Publishing Company, New Delhi. 29. Martin, Garry(1978) ...