داخلی . رديف, نام شركت, رديف, نام شركت, رديف, نام شركت.