شرکت تدریک · اتحادیه سازندگان پلاستیک · اتحادیه پلاستیک شهریار ... پلاستیک ناصر · سینا پلاستیک · سینا پلاست کرمان · شرکت پلاستیک ایرانیان.