لازم به ذكر است بدون تاييد گذراندن دروس ياد شده، مجوز شركت در امتحان جامع صادر نمي شود ... اخذ دروس برای دانشجویان رشته های طرح آموزش معلمان برابر مفاد دفترچه آزمون و ...