انتصاب شایسته شما را به سمت مدیر اداری و پشتیبانی شرکت سیمان قشم تبریک ... برجسته اهل سنت جنوب کشور ، مدیران محترم شرکت دخانیات قشم ، جمعی از عاملین ...