شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران وابسته به بانك صادرات ايران.