شرکت فرآورده های نفتی کویر یزد ((ثبت 2896 شناسه ملی ####)) فروش ... آمونیاکی) کمپرسورهای برودتی اسکرو و پیستونی (فریونی ، آمونیاکی) گراسو ...