7- شرکت ابنیه سازان منشور ویندآور. 8- شرکت تکناب (سازمان ایران گردی و جهانگردی ). 9- شرکت صدرا تهران. 10- شرکت مهندسی خوزستان و فارس. 11- شرکت کویر خودرو.