شرکت سازه های نوین تبریز طراحی، مشاوره و اجرای پروژه های نيرو رسانی و انواع پروژه های برقی نمودن قطار و ... تبریز، زعفرانيه، ايستگاه مدرسه، ده متری اول، پلاك 31.