شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران ... آدرس دفتر مرکزی: تهران -خيابان سهروردي شمالي -خيابان شهيد محبي -پلاك 2 ... سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ...