عطر خاطره در آبان ماه سال 1383 فعالیت خود را در زمینه توزیع عطرهای شرکت های معتبر جهانی و لوازم مربوط به این حرفه شروع کرد و هم اکنون نیز با ایده های تکامل یافته در ...