مجری این برنامه خانم مرسده نادری مدیرعامل شرکت هودیان و عضو هیأت مدیره انجمن زنان مدیر کارآفرین پس از معرفی اجمالی انجمن و همایش های سالانه و اعلام فهرست برنامه یک ...