... گنذزک یا گنژگ، به یونانی گنزکا، گادزاکا، گادزا، مؤرخان تازی آن را جزن یا جزنق ...... دانش آموختگان این رشته یا در دفاتر و شرکت های مسافرتی مشغول به کار می شوند  ...