هسته ها و شركت هاي مستقر در مركز رشد ... هسته زيست آغاز گر سپاهان; هسته رشد و حركت تريتا; هسته سورنازن; كيميا فن آزما; هسته ... شركت دانش پژوهان زيست يارتاك آيسان ... چند منظوره در خاك عمل مي كند و جايگزين مناسبي براي كودهاي شيميايي تك عنصره مي باشد. ... آدرس: چهار راه پليس، ساختمان ماكان ۳، طبقه ۶، شركت زيست پارتاك آيسان.