42. کیلَهتری جادُ تَشْر. -. رٍستای تستاًِ. -. رٍترٍی کارخاًِ یخ سازی. ####. -. ####. هام ٍطي قطن. عارف افتخاری. قشن. -. رٍستای پی پشت. -. جٌة شرکت جْاز. اقیاًَس.