زمینه فعالیت بطور کامل : اهم فعالیتهای شرکت فیدار سازه. بازسازی، تعمیر و نگهداری تجهیزات بندری. مشاوره و پیاده سازی تعمیر و نگهداری مکانیزه. مونتاژ و دمونتاژ ...