مدل روبینا. ردیف. کد محصول. اندازه تیوب. تعداد تیوب. ظرفیت مخزن- لیتر. 1. MB ####*####MB 220/165S. 1800*####MB 220/165C.