1 نوامبر 2016 ... در مسابقه بین المللی IYPT از هر کشور یک تیم شرکت می کند و هر تیم ... و مجتمع شهید مهدوی و اعزام تیم منتخب به IYPT 2009 دانشگاه نانکای چین