15 ا کتبر 2016 ... ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. اﻧﺠﺎم. و ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ،. ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﻮﺳﻌﻪ داده .... و ﺷـﺮﮐﺖ. ﻫـﺎي ﺑﯿﻤـﻪ. ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐﻪ در اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺪﻫﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ اوراق ..... ﻧﺎﻧﮑﻮ و ﺑﻮﺗﻨﮓ.