27 آگوست 2016 ... کرباسیان افزود: در سفرنخست وزیر هند به ایران با شرکت نانکو هند قرارداد ساخت کارخانه الومینیوم درچابهار و تامین پودرالومینا توسط طرف هندی کلید ...