صفحه نخست/بخش های جشنواره/بخش پژوهشی/مقاله. مقاله. اسامی شرکت کنندگان: ... امیر عبدلی ناهید ماسپی ( گروهی). تربیت مدرس. زیبا پیرمحمدی. افسانه میرمحمدی( ...