سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی · راهنمای خدمات، فرآیندها و فرمهای ... مناقصه عمومی طرح کمک به تجهیز و اکتشاف پایه و تفصیلی محدوده های اکتشافی ...