بررسی امکان جایگزینی آرد گندم با آرد جوانه ی گندم و عدس، در تولید دسر ... اساس و روش های ریز پوشینه سازی در مواد غذایی .... پایش آب کندانس کشت و صنعت حکیم فارابی جهت استفاده در بویلرهای این شرکت ..... جهت افزایش راندمان تولید پروتئین تک یاخته مخمر ساکارومایسس سرویسیه با استفاده ازروش آماری کسری ازفاکتوریل کامل.