صنعتی، دامی، بدون پوشینه. 16. عدس .... توليـد كننـده، بـا سـربرگ شـركت توليـد كننـده(، پرسشـنامه .... بـورس كاالی ایران از سـال 1390 توسـعه معامـالت قراردادهای آتی ..... بیمارستان. کسری- پ. 28- ط2. سلف استاندارد، فلزات،. پتروشیمی،کشاورزی،.