و صنايع توليد و فراوری مواد معدنی. ارائه نمايد. طبق ماده. 7. آيين نامه ارتباط ... و بخش های تحقيق و توسعه. واخد های صنعتی. -7 ... شرکت پوشينه کسری. دکتر گلمحمدی. 7.