و شرکت کنندگان در یک اثر تعاملی باعث به وجود آمدن گستره ی نظام. های ... را تولیدی پویا و دارای تار و پودی متشکل از. دال. ها می داند .... شیشه ای گردان ..... فرا می خواند.