... محفظه آزمایش آب و هوا سطح حمایتی : سطح دوم شرکت مهندسی فرا تجهیز آرمان پژوه ... 1 مگاولت مدل : Watercap-1MV خازن سطح حمایتی : سطح دوم شرکت کاوش یاران فن پویا ... روغنهای توربین بخار بوسیله ظرف گردان تحت فشار مدل : ATGA‐RB‐ I تجهیزات ...