نام شرکت: آذر بتن ورزقان. مدير عامل: امامعلي ... نیرو, 5, 4, 40200, ####, عدم امکان شرکت همزمان درمناقصه با آذر نیرو ارتباط ... نام شرکت: آذر پاد عمران. مدير عامل ...