نشریه سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع در زمینه مباحث کاربردی و علمی تهویه مطبوع، تاسیسات و سرمایش و گرمایش به عنوان مرجع و با داشتن ... تولید و توزیع و واردات الکترو پمپ صنعتی تاسیساتی کشاورزی ... چرخاب صنعت ... شرکت یدک محور فرتاک ...