اولین و بزرگترین تولیدکننده انواع سیلیکاژل در ایران.