مجمتع پتروشیمی مبین، بزرگترین یوتیلیتی متمرکز جمهوري اسلامی ایران.