تولیدی فرآورده های فولادی. مدیر عامل :مهدی رحیمیان نوع شرکت : واحد های تحقیق و توسعه ... کانسار خزر. مدیر عامل :منصور خواجه نوع شرکت : واحد های تحقیق و توسعه ...