نام شرکت. نام اثر. 85/26. امیرحسین رازقی. تهران. چاپ و بسته بندی فرارنگ آر. یا ... چاپ ابیانه. جلد کتاب تبریز. 13 . کاربرد .... نقشینه چاپ تبریز. شوکو پنیت ...