10 سپتامبر 2016 ... از محمود سلیمان زاده؛ مدیرعامل شرکت چاپ تبریز پاک آذربایجان و محمدعلی‌ آقایی‌زاده نیکخو؛ مدیرعامل شرکت نقشینه چاپ تبریز نیز به پاس سال‌ها ...