تهران. تهران. شركت شبکه گستران پایتخت. ۰۲۱-۸۸۸۷۸۶۴۱-۲ ۰۲۱-۸۸۶۵۶۷۳۶-۴۰. فروشگاه: مجتمع تجاري پايتخت-طبقه سوم-بلوک B-واحد ۳۵۶ شرکت: طبقه ۱۰ واحد۱۰۰۴ .