شرکت وزین تکوین از سال 1390 فعالیت صنعتی،بازرگانی خود را به عنوان یک ... پژوهشگاه صنعت نفت براي نخستين بار در كشور با ارائه فناوري نويني، هرزروي ...