فاطر الکترونیک تولید کننده دستگاه های تحقیقاتی، پزشکی و صنعتی.