بیشتر این ناحیه را سنگ های آذرین به سن ائوسن تشکیل داده است که شامل آندزیت بازالت، ... برش هایی که به طور میانالیه ای با گدازه های آتشفشانی قرار گرفته اند، ... ماکل های تداخلی که در آن چند بلور شرکت دارند، در این کانی ها متداول است. ...... Stöcklin , J., 1977- Structural correlation of the Alpine ranges between Iran and central Asia.