شرکت مجتمع آهک اسپندار به منظور گسترش سرمایه گذاری در صنعت آهک کشور و تامین با ... شامل دو زیرمجموعه آهک آذرشهر و آهک البرز و از بزرگترین واحدهای تولید آهک ...