سابقه فعالیت شرکت داده پردازی فراتک پاژ و اعضا موسس آن به سال 1383 باز می ... گچ امید سمنان ○ کارخانه پارس پلی فوم ○ شرکت مهندسی پاژ الکترونیک ○ شرکت  ...