7 نوامبر 2016 ... ورود مصنوعات پلاستیکی قاچاق به کشور، تهیه سند راهبردی صنعت پلاستیک ... شرکت ملی پتروشیمی، خانم کیانی از وزارت صنعت، بهناز کاموسی از ...